Algemene Voorwaarden Marcode

 

Artikel 1 Definities

1. Ik ben Marcode, gevestigd te Vlaardingen, ingeschreven onder KvK-nummer 54491207.

2. Jij bent de wederpartij in deze algemene voorwaarden.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens mij waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door mij in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Ik ben gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien ik dit nodig acht. In een dergelijk geval zal ik een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor jou, heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. De toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbod

1. Ik kan niet aan mijn aanbod worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. In het aanbod staat de overeengekomen (pakket)prijs vermeld. De vermelde tarieven zijn exclusief overige kosten, waaronder reis- en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Ik kan (een deel van) de betaling vooraf verzoeken.
4. Deelname aan een les of traject is pas gegarandeerd wanneer de gehele betaling, of in geval van betaling in termijnen, de eerste termijn is voldaan.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Ik heb het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
6. Indien er sprake is van meerwerk zal dit pas worden uitgevoerd na overleg en goedkeuring en in rekening worden gebracht volgens mijn gebruikelijke tarieven. Wij kunnen in een dergelijk geval een overeengekomen pakket wijzigen.
7. Facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij wij hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
8. Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. Indien jij in gebreke of in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor jouw rekening.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn mijn vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.

2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ik zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Jij vrijwaart mij voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stel jij niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor jouw rekening en ben ik niet verantwoordelijk voor het niet na kunnen komen van de verdere planning.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij beoogde. Jij erkent dat het resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van jouw inzet en overige factoren.
2. Doordat mijn diensten online geleverd worden, kan ik niet garanderen dat mijn diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie. Jij dient te zorgen voor een stabiele internetverbinding, een rustige locatie om de les te volgen en een headset. Om het meeste uit de les te kunnen halen is het aan te raden op een tablet of laptop te werken.
3. Indien jij tijdens de les, door factoren waar ik geen invloed op heb, geen volledig gebruik kunt maken van de overeengekomen lesduur, komt dit voor jouw eigen rekening en risico.

 

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. Ik ben bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

2. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heb ik de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Ik maak een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar. Er zal in overleg worden gezocht naar een alternatieve datum of indien een andere datum niet mogelijk is, worden gezorgd voor vervanging.
3. Indien het niet mogelijk is een offline les door te laten gaan, heb ik het recht de les online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie.
4. Een wijziging van de overeenkomst, waaronder een wijzing in het aantal lessen of een wijziging in het aantal personen dat tijdens een les aanwezig is, kan worden beschouwd als meerwerk en als dusdanig in rekening worden gebracht, zoals aangegeven in artikel 4.6 van deze voorwaarden.
5. Voor de aanschaf van deelname aan een vooraf opgenomen webinar gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: jij krijgt na aanschaf direct toegang tot de content waardoor de bedenktijd is uitgesloten. Indien jij je hebt ingeschreven voor een live webinar gelden de annuleringsvoorwaarden uit het volgende lid.
6. Voor annulering van overige overeenkomsten gelden de volgende voorwaarden: annulering binnen twee weken na het accorderen van de offerte is kosteloos, tenzij er ten tijde van annulering al voorbereidingen zijn getroffen of een of meerdere sessie hebben plaatsgevonden. In dat geval worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren direct opeisbaar. Bij annulering later dan 14 kalenderdagen na acceptatie van de offerte worden de reeds verbruikte lessen in rekening gebracht, plus 25% per les die stond gepland.
7. Indien jij verhinderd bent voor een losse les (binnen een traject) dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan een les kenbaar te worden gemaakt. Een verplaatste sessie dient te allen tijde binnen de looptijd van het traject plaats te vinden. Indien de sessie niet wordt ingehaald kan dit van invloed zijn op de doelstellingen. Bij annulering binnen 48 uur, het verstek laten gaan van een les of meer dan 15 minuten te laat komen voor een les, komt de les te vervallen en blijft de betalingsverplichting voor die les in stand.

 

Artikel 8 Online training

 1. Jij ontvangt toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag, tenzij anders overeengekomen.
 2. Jij ontvang direct toegang tot de gehele content. Aanschaf van de cursus is zodoende afgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, ben jij bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.
 3. Ik heb het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van de betreffende cursus aan te passen. Ik heb tevens het recht de prijs in de aanloop naar de overeenkomst aan te passen te promotionele doeleinden.
 4. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoorden voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
 5. Doordat voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan ik niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Ik heb het recht op deelname te weigeren.
 7. Ik ben gerechtigd de inhoud van een cursus uit te bereiden, te beperken of aan te passen.
 8. Jij verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de content te gebruiken voor eigen doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Jij bent gerechtigd in beperkte mate screenshots te maken van de content, wanneer deze wordt voorzien van mijn naamsvermelding bij publicatie op social media.
 9. Het is jou niet toegestaan om in de 12 maanden na het volgen van de cursus de opgedane kennis te gebruiken om zelf een soortgelijk aanbod te creëren.
 10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijft mijn eigendom. Ik zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 11. Tijdens het volgen van de cursus kunnen deelnemers onderling communiceren. Jij verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van mijn diensten.

 

Artikel 9 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wij zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben wij beide het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een B2B overeenkomst zijn wij gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

4. Indien jij de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

4. In het geval dat ik een schadevergoeding verschuldigd ben voor het veroorzaken van directe schade die voldoet aan dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

5. Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten en content.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij mij. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Ik verleen een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om mijn content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
3. Materiaal tijdens een overeenkomst beschikbaar gesteld mag niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Jij mag in beperkte mate gedeelten van de les op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding en het enkel eigen content uit opdrachten bevat. Het is niet toegestaan de grotere delen uit de les gedetailleerd openbaar te maken of screenshots te delen wanneer andere deelnemers betrokken zijn.
4. Jij mag de lessen niet volledig opnemen, tenzij anders overeengekomen.
5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
6. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

 

Artikel 11 Communicatie

1. Wij zijn beide gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst hebben verkregen. Jij wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Ik heb het recht deelnemers die door hun gedrag het verloop van een les belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende les of toekomstige lessen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende les onverlet.

 

Artikel 12 Klachten

1. Jij dient klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht gemotiveerd kenbaar te maken. Ik streef ernaar binnen 7 kalenderdagen op de klacht te reageren.
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Wij zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens mij en betrokken derden 12 maanden.

 

 

Deze algemene voorwaarden heb ik samen met Sharon de Rooij, meester van de rechten van Lady Lawyer opgesteld. Op deze algemene voorwaarden rust auteursrecht. Jij mag deze algemene voorwaarden daarom niet voor je eigen bedrijf gebruiken, maar voel je vrij Sharon te mailen. Drop my name ;-)